Horari d'Atenció a n'es Client  24 Hores     (0034) 971 126 961

Lowcostparking.es

Entrar

Inicii > Condicions d'ús i Termes generals

> Termes i condicions des servici de pàrquing Low cost pàrquing Balears s.l.

Obligacions des titular de s'aparcament

Segons sa Llei Reguladora des Contracte d'Aparcament de Vehicles (Llei 40/2002, de 14 de novembre) es titular de s'aparcament ha de respondre des danys que sofresquin es vehicle o s'usuari, excepte es danys realisats per 3as persones (altres clients), an es seu cotxo o an es seu contengut, en es següents casos:

Danys personals per mal estat o mal manteniment de ses instal·lacions. Danys des vehicle sofrits per despreniments, inundacions, per ruptura de canonades, etc. Però no aquells sofrits per ses característiques de pàrquing descobert causats per sa força de sa naturalesa. Danys per robatori en es vehicle: ruptura de crestalls, desaparició des propi vehicle, etc. En es danys per robatori, queden exclosos tots aquells accessoris des vehicle que no formin part fixa o inseparable des mateix.

Disposam de fulles de reclamacions a sa seva petició.

Obligacions de s'usuari

Es client hauria de retirar ets objectes i accessoris que no siguin fixos, com sa ràdio, es mòbil o sa documentació. S'empresa no se fa responsable de pèrdues o ruptures de les fonguis que cobreixen es cotxo, ni aquesta obligada a col·locar-les.

És fonamental sa presentació des tiquet o justificant per sa retirada des seu vehicle. En cas de no presentar-ho, s'haurà de demostrar sa propietat des vehicle, i s'empresa no se fa responsable d'un ús de documentació falsa i posterior possible robatori des vehicle. Per sa seva part, s'empresa entregarà un justificant amb ses següents dades: Es dia i s'hora d'entrada, quan sigui determinant per sa fixació des preu, identificació des vehicle i des conductor.

Qualsevol dany, exceptuant es danys causats per 3as persones, o reclamacions de qualsevol tipo, només seran ateses sempre que siguin reportades dedins es nostro pàrquing en es moment de sa retirada des vehicle.

Lowcostparking.es ni es seus empleats, comproven s'estat estètic o funcional des vehicle a sa recepció des mateix. No fa fotografies ni fa una revisió mèdica des danys des vehicle. Per tant, per poder dur a terme qualque reclamació sobre danys des vehicle, es client serà qui, en es mateix moment d'entregar es vehicle, faci fotografies per totes ses parts des mateix, o pes danys des vehicle existents per poder dur a posteriori, una reclamació consistent en defensa des seus interessos i que s'empresa pugui atendre aquesta reclamació en favor des client.

En es contractes de Sotano/Garatge cobert Lowcostparking.es se reserva es dret de poder tardar fins a 2 dies a dur es seu vehicle en aquestes dependències. També se reserva es dret de no esser duit, en estades menors a 3 dies.

Lowcostparking.es mai se farà responsable de danys, cops, rapinyades minúscules que tenguin manco de 5 centímetres de diàmetre, ja que aquests poden esser imperceptibles an es nostro control. Mai assumirem responsabilitats per aquests danys.

S'usuari serà responsable enfront de s'empresari i ets altres usuaris, des danys i perjudicis que els causi per incompliment des seus deures, impericia a sa conducció des vehicle dedins es recinte, o obertura de portes tenguent altres cotxos a prop. L´usuari del parking haurà d´arribar a les nostres instal·lacions amb una antelació mínima de 30 minuts sobre l´hora que vulgui arribar a l´aeroport. No mos feim responsables d'una possible pèrdua des vol.

Es client podrà compartir espai amb altres clients en es seu trasllat aplegada des de/ cap a s'aeroport. S'usuari des pàrquing és responsable de localisar es punt de trobada i sebre tornar fins an es mateix per sa recollida.

Benvolgut client Lowcostparking.es només se compromet a desconnectar ses bateries que tenguin un sistema bo de fer, sense ajudes d'eines. A sa nostra oficina se mostren imatges d'aquests sistemes.

Es clients abonats, hauran d'avisar amb un minimo 24 hores d'antelació, per escrit (via e-mail o via web, formulari d'abonats), qualsevol moviment d'entrada o sortida des seu vehicle an es nostros pàrquings, sense aquest avís, s'empresa declinarà qualsevol reclamació.

Drets des titular de s'aparcament

Es titular de s'aparcament tendrà, enfront de qualssevol persones, dret de retenció sobre es vehicle en garantia des pagament des preu de s'aparcament. Ses nostres tarifes inclouen I.V. A. S'empresa tendrà es dret de baratar ses seves tarifes sense obligació d'avís. S'empresa i es seus empleats tendran dret de moure es seu vehicle pes correcte aprofitament de ses places d'aparcament, estant es client sempre obligat a deixar sa seva clau per això a petició des nostros empleats. Es cotxo només podrà esser mogut dedins ses nostres instal·lacions i ses seves diferents parcel·les.

En es contractes per mesos (abonaments) s'empresa mai paralisarà, posposarà ni reemborsarà quantitat qualque pes mesos que es client no usi aquest abonament independentment de sa causa que sigui. En es cas que un client superi es 30 trasllats anuals, Lowcostparking.es se reserva es dret d'efectuar una revisió de tarifes pes servicis manllevat.

Ses places cobertes estan subjectes a disponibilitat en es moment de sa seva arribada an es pàrquing, no poguent reclamar res per aquest fet (Lowcostparking.es Mallorca).

Es titular de s'aparcament podrà utilisar es procediment previst en s'article 71 des text articulat de sa Llei sobre Tràfic, quan romangui un vehicle estacionat de forma continuada an es mateix lloc de s'aparcament per un període de temps superior a sis mesos de manera que se presumesqui racionalment es seu abandó, o que facin presumir sa falta d'interès des propietari a sa seva utilisació.

S'empresa se reserva es dret a no fer-li es rentat bàsic gratuït de cortesia an es seu cotxo, si ses condicions climatològiques no anassin bones. Ademés s'empresa no acceptarà cap reclamació si aquest rentat gratuït de cortesia no fos executat amb sa perfecció que pogués esperar es client.

S'empresa se reserva es dret de poder cobrar es total de sa reserva en cas que es client retiri es cotxo abans de sa fetxa reservada

Lowcostparking.es no garantisa posar a disposició des client en es trasllats ormejos ni objectes especials per persones amb condicions especials (discapacitat, nins o infants, etc...), tals com silletas o maxi-coxis,) etc.

S'empresa no serà mai responsable de qualsevol problema mecànic que pogués tenir es seu vehicle. Tant per arrabassar, error de finestretes, punyides, falta de bateria o qualsevol circumstància mecànica anòmala. Se compromet a ajudar en tant que sigui possible, però no se compromet a res més, ni podrà reclamar res per això. NO cobrim cap dany per ruptures parcial o total de qualsevol de: ses llunes des vehicle, manetas des vehicle, botons des cotxo, comandaments o claus des cotxo, poms de marxa etc...

S'empresa no serà responsable per sa pèrdua de qualque part separable des vehicle... plàstics, coes de fuita, crestalls de miralls, etc. S'empresa se reserva es dret a rebutjar un vehicle, maldament tenir reserva, quan pes seu propi mal estat o grandària consideri que pot provocar qualque possible problema futur.

Cotxos de gran grandària o furgonetes (de més de 4,5 metres) pagaran un 40% més des preu. S'avisarà d'aquest possible càrrec extra a s'entrada des vehicle, sense previ avís. Caravanes pagaran mínim un increment des 75% i s'empresa haurà de confirmar si hi ha disponibilitat a s'acte de recepció des vehicle.

Quan s'hagi sol·licitat un rentat complet, si es seu cotxo és de gran grandària, més de 4'5 metres de llarg o té una brutor extrema se li podran cobrar 5€ a 10€ més sense avís previ.

Quan s'hagi sol·licitat un rentat exterior, si el cotxe és de grans dimensions, més de 4'5 metres de llarg o té una brutícia extrema se li podran cobrar 3 € més sense avís previ.

En tots dos casos s'empresa confirmarà aquests increments en es propi pàrquing, no a compte, en es moment de fer sa reserva web.

Es depòsit d'un vehicle a ses nostres instal·lacions se considerarà com una acceptació sense reserves de ses presents condicions.

Lowcostparking.es tractarà ses seves dades personals d'acord amb sa seva Política de Privacitat. En compliment de sa normativa vigent en matèria de Protecció de Dades Personals, li informam de s'incorporació de ses seves dades de caràcter personal, necessaris per sa realisació des servicis que mos ha sol·licitat an es nostros fitxers. Podrà exercir es seus dres d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint un e-mail a nom de sa s.l. que correspongui an es pàrquing corresponent.

Lowcostparking.es podrà alterar, modificar, o aplicar a ses seves ofertes i promocions ses condicions que crea oportunes, encara que aquestes no apareguessin totes expressament a ses seves ofertes.

Benvolguts clients, per motius d'organisació i estalvi de temps a sa volta des seu viatge, es pagament de sa seva reserva haurà de fer-se en es moment d'entrega des seu cotxo i firma de sa mateixa. Si sa seva reserva requereix entregar ses claus des seu vehicle, vostè decidirà si prefereix pagar en deixar o en aplegar es seu vehicle.

En es contractes de Sotano/Garatge cobert Lowcostparking.es se reserva es dret de poder tardar fins a 2 dias a dur es seu vehicle en aquestes dependències.

També se reserva es dret de no esser duit, en estades menors a 3 dias.

Davant ses diverses traduccions d'aquests termes i condicions, sa versió en castellà serà sa vàlida.

Gràcies a sa seva reserva, Lowcostparking.es dóna una part de sa mateixa a s'Associació espanyola contra es càncer.